Petrus.

Petrus was ouder dan Jezus zelf, vermoedelijk een jaar of acht, en misschien al weduwnaar toen hij door zijn jongere broer Andreas bij Jezus werd geļntroduceerd. Beide broers waren geboren in Bethsaļda, een vissersdorp aan het meer Gennésareth, en woonden later in het vissersplaatsje Kafarnaüm aan het meer van Galilea: ze waren zelf ook visser. 
De eigenlijke naam van Petrus was Simon, maar Jezus noemde hem Kefas, dat is het Aramees voor “steenrots”, in het Latijn is dat “petra”. Jezus zei over hem”….en op deze steenrots zal Ik Mijn Kerk bouwen (Mt. 16:18) Hij werd door Jezus aangewezen als de toekomstige leider van de groep en hij heeft ook onmiddellijk na de Hemelvaart van Jezus de leiding op zich genomen: hij werd later de eerste bisschop van Rome (de pausen zijn daarin zijn opvolgers). 
Hij maakte verschillende missiereizen, raakte in Rome gevangen en werd op wonderbaarlijke wijze door een engel uit de gevangenis bevrijd. In Antiochiė (het huidige Antakija in het zuiden van Turkije, bij de noodwestgrens van Syriė) kwam hij in conflict met Paulus over de toepassing van het besluit van de apostelen, in hun vergadering in de periode 45-48 in Jeruzalem genomen, om christenen niet tot de Wet van Mozes en de daaraan verbonden joodse voorschriften te verplichten. Uiteindelijk gaf hij Paulus gelijk, dat het christendom ook toegankelijk moest zijn voor degenen, die de joodse wet niet onderhielden of zelfs helemaal geen jood waren. Hij reisde tenslotte naar Rome, de hoofdstad van het Romeinse Rijk, waar ook Palestina deel van uitmaakte. Hij was al 77 toen hij en Paulus, die geruime tijd in Rome gevangen zat, in 64 op last van keizer Nero werden terechtgesteld. Petrus door kruisiging (naar wordt gezegd werd hij op eigen verzoek niet zoals Jezus van Nazareth gekruisigd maar met het hoofd naar beneden) en Paulus door onthoofding. Zijn graf bevindt zich onder het hoofdaltaar (de “Confessio”) in de Sint Pieter en wordt als centrum van de Katholieke kerk beschouwd. Er zijn van hem twee brieven bekend, welke in de Schrift zijn opgenomen.